Juhtivkomisjoni viimane koosolek toimus 5. aprillil 2016. Sauel - otsustati, et läbirääkimiskomisjonid lõpetavad töö ning moodustustatakse töörühmad üleminekutegevuste läbiviimiseks. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.

8. märtsil kogunes juhtivkomisjon Riisiperes. Põhirõhk oli lepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamisel. Kõige olulisema muudatusena otsustati täiendada üleminekuaja tegevuskava ning näha ette, et ühinemisotsuse langetamise korral alustatakse koheselt ka Sauele rajatava keskusehoone ettevalmistustöödega - see tähendab, et viiakse läbi arhitektuurikonkurss ja projekteerimistööd veel enne uue valla toimimahakkamist 2017. aasta sügisel. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN ja selle lisaga, mis kajastab laekunud ettepanekuid ja nende osas kujundatud seisukohti SIIN.

Veebruarikuiseks koosolekuks kogunes juhtivkomisjon Kernu Põhikoolis, arutati rahvaküsitluse teavitustegevusi, finantsküsimusi ja ühinemisotsuste vastuvõtmise töökorraldust. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN. 2016. aasta esimene koosolek toimus 5. jaanuaril Vanamõisa seltsimajas. Peamiselt keskenduti ühinemislepingu ja rahva arvamuse väljaselgitamise korra muudatusettepanekute läbiviiatamisele, üle vaadati ka eelseisvate tegevuste ajakava. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN. Koosoleku kokkuvõte lisad: LISA 1 (ühinemislepingu muudatusettepankud koos komisjoni seisukohtadega), LISA 2 (rahva arvamuse väljaselgitamise korra muudatusettepanekud koos komisjoni seisukohtadega) ja LISA 3 (ajakava).

2015. aasta viimasele koosolekule kogunes juhtivkomisjon 8. detsembril Sauel. Fookuses oli rahvaküsitluse läbiviimine. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.

Juhtivkomisjoni novembriku koosolek toimus 8. novembril Nissi vallas. Tehti kokkuvõtteid volikogudes toimunud lepingu I lugemisest, valmistuti avalikeks aruteludeks ja tutvuti finantsanalüüsiga. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN

Oktoobris kogunes juhtivkomisjon Kernu valla raamatukogus, 8. oktoobril toimunud koosolekul tegeleti peamiselt ühinemislepingu täiendustega - viidi sisse volikogude inforingi põhjal kogutud muudatusettepanekud. Võeti otsus, et elektroonilise rahvahääletuse tarbeks kasutatakse VOLIS keskkonda ning jaanuari alguses korraldatakse kõigi valdkondlike komisjonide ühisseminar. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN ning volikogudes lepingu tutvustamise käigus kogutud lepingumuudatusettepanekutega SIIN.

Juhtivkomisjoni septembrikuine koosolek toimus 11. septembril Laagris. Keskenduti haridusteemadele - võeti vastu kaks olulist ühendvalla hariduselu puudutavad otsust - esmalt otsust toetada riigigümnaasiumi rajamist Laagrisse ja teiseks otsust tagada munitsipaalgümnaasiumi säilimine Sauel. Lisaks haridusteemadele kõneldi sellest, kuidas kulgeb ühinemislepingu tutvustamine volikogus ja läbirääkimiste korraldusküsimustest. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.

Peale väikest suvepuhkust kogunes juhtivkomisjon taas 4. augustil Saue Noortekeskuses. Põhirõhk oli ühinemislepingu arutelul - sellele anti veel viimast lihvi ning otsustati leping veel augustis läbirääkivatele volikogudele tutvumiseks saata. Seati sihiks, et lepingu lõplik heakskiitmine võiks toimuda järgmise aasta märtsis. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.

8. juunil kogunes juhtivkomisjon Nissi koolis. Tegeleti ühinemislepingu projekti ümbersõnastamisega, kujundati seisukoht, et investeerimisvajaduste loetelu ei peaks kardinaalselt kärpima ning et augustis saadetakse Haridusministeeriumile ühine pöördumine riigigümnaasiumi teemal. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.  

Juhtivkomisjoni maikuu koosolek toimus 5. mail Kernu valla rahvamajas. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN. Arutlati organisatsioonidesse (nt maakondlik ja üleriigilised omavalitsusliidud ja LEADER-tegevusgrupid) kuuluvuse üle, tutvuti ühinemislepingu mustandiga ning otsustati see valdkondlikesse komisjonidesse läbiarutamiseks saata ja leiti, et ühiste investeeringute kokkuleppimiseks tuleb tänaseks koondatud vajaduste nimekirja veel kärpida. Järgmine juhtivkomisjon toimub 8. juunil Nissi vallas.

Juthivkomisjon kogunes 31. märtsil 2015 Sauel. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN. Koosolekul võeti vastu otsus, et volikogudele tehakse ettepanek ühendvalla 27-liikmelise volikogu ja ühes valimisringkonnas valimiste korraldamise kohta. Margus Randma tegi ettekande uuendatud finantsandmte kohta ja Georg Sootla uue omavalitsuse struktuurse ülesehituse kohta ( Georg Sootla ettekanne).

Juhtivkomiskon pidas oma veebruarikuise koosoelku 25. veebruaril Laagris, Saue vallavolikogu saalis. Koosoleku kokkuvõttega saab tutvuda SIIN. Koosolekul võeti vastu otsus ühendvalla keskuse kohta - otsustati, et kui Saue linn jääb ühinejate sekka, siis jääb keskus Sauele. Kui aga Saue linn otsustab mitte ühineda, siis on keskuseks Laagri alevik.

Juhtivkomisjoni neljas ja 2015. aasta esimene koosolek oli 28. jaanuaril Nissi vallas, Riisipere Kultuurimajas. Komisjoni kokkuvõttega saab tutvuda SIIN. Kokkuvõttes viidatud finantsandmete slaidid on SIIN ja konsultantide poolt koondatud tuumikküsimusi käsitlev dokument SIIN.
Kolmandat korda kogunes juhtivkomisjon 26. novembril Kernu valla rahvamajas ülevaate seal toimunud arutelust saab SIIT.

Juhtivkomisjoni teine koosolek toimus 24. septembril 2014, seekord oli võõrustajaks Saue linn, kokkuvõtet koosolekust saab lugeda SIIT.

Juhtivkomisjoni esimene koosolek toimus ühinemise avaseminari raames 18. augustil Laulasmaal. Laulasmaa seminari kokkuvõttega saab tutvuda SIIN. Fotol (autor Mart Arrak) vasakult Saue vallavanem Andres Laisk, Saue valla rahandusosakonna juhataja Margus Randma, Saue valla arendusnõunik ja Keila vallavolikogu liige Kadri Tillemann, Tallinna Ülikooli konsultant Georg Sootla ning Tallinna Ülikooli konsultant Kersten Kattai